Política de reemborsament


En els casos en què l'usuari adquirís productes en o través d'aquest lloc web, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de desistiment (a excepció de les adquisicions d'obres d'art originals). Dret legal a desistir de la compra


L'usuari, en tant que consumidor i usuari d'aquesta pàgina web, té dret a desistir de d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer autoritzat per l'usuari, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en aquesta Pàgina Web o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que l'usuari o un tercer autoritzat per l'usuari, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material de l'últim dels béns que componien una mateixa comanda de compra.
Per exercir el dret de desistiment, l'usuari ha de notificar, en forma de declaració clara i inequívoca, la seva decisió de desistir del contracte a SONIA ALINS, a través dels espais de contacte habilitats en el lloc Web (bàsicament escrivint un correu electrònic o una carta enviada per correu postal). A aquest efecte, SONIA ALINS facilita l'usuari un model de formulari de desistiment que trobarà al final d'aquest document.
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir de l'usuari sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.


Devolucions d'obra original

Sonia Alins no accepta canvis ni devolucions en adquisicions d'obra original.

El reemborsament de l'import només s'aplicarà si l'obra original adquirida arriba malmesa i la reclamació es realitza en un termini de 24 hores des de la recepció de l'enviament. Les reclamacions realitzades en un termini posterior a les 24 hores des de la recepció de la comanda no seran acceptades.

Si un client rep una obra malmesa, ha de contactar immediatament amb Sonia Alins mitjançant el formulari de contacte o l'adreça de correu electrònic info@soniaalinsart.com , indicant detalls de la seva comanda i incloent fotografies del dany. En el cas que Sonia Alins confirmi que l'obra original està malmesa, el client haurà d’empaquetar-la novament, sempre en les mateixes condicions de protecció i embalatge utilitzats per Sonia Alins en l'enviament original, incloent en el seu interior tant el certificat d'autenticitat com l’albarà de lliurament corresponents a l'obra adquirida.

Sonia Alins es reserva el dret a efectuar reemborsaments de l’import de les seves obres originals previ lliurament de l'obra original per part del client.


Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, SONIA ALINS tornarà a l'usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants d'una possible elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament oferta en aquesta pàgina web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què SONIA ALINS hagi estat informada de la decisió de desistiment de l'usuari i entenent que SONIA ALINS hagi tingut el temps suficient per verificar l'estat del producte.

SONIA ALINS procedirà a efectuar aquest reemborsament a l'usuari utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per ell per a la transacció inicial de compra, llevat que l'usuari ens indiqui el contrari, detallant expressament el mitjà de pagament a través de el qual desitja que es realitzi la devolució . Aquest reemborsament no incorrerà en cap despesa addicional a l'usuari. No obstant això, SONIA ALINS podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L'usuari pot tornar o enviar els productes als SONIA ALINS a:


Sonia Alins Miguel, Avinguda Joana Raspall, 14 7-B, 25002 Lleida, Espanya.


Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, incloent també els documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

L'usuari és conscient que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per mantenir la naturalesa i les característiques dels béns.

En cas que el producte hagi estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, no estigui en les mateixes condicions en què es va lliurar o s'hagi generat algun desperfecte en el producte, SONIA ALINS es reserva el dret a no dur a terme el tràmit de devolució i, per tant, a no efectuar cap reemborsament.

L'usuari reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.


B. Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

En tots aquells casos en què l'usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, s'haurà de posar en contacte amb SONIA ALINS al més aviat possible després que l'usuari hagi descobert l'error o defecte (tan aviat com sigui raonablement possible després del lliurament i en cap cas més de 14 dies després de la recepció) i notificar-li la disconformitat existent (error o defecte) pels mitjans ja indicats o utilitzant la informació de contacte proporcionada en l'apartat anterior (Dret de desistiment).

L'usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què SONIA ALINS li enviï un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l'usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'usuari, com a consumidor i usuari.


C. Garanties

A l'usuari, en tant que consumidor i usuari, SONIA ALINS li ofereix garanties sobre els productes que comercialitza a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.
S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que:


· Es s'ajustin a la descripció realitzada en aquesta pàgina web i posseeixin les qualitats presentades en ella.

· Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus

· Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que siguin amb fonament esperables.


Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat B. Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en aquesta pàgina web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes deriven de el tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.


RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, SONIA ALINS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

· Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.

· Pèrdues d'ingressos o vendes

· Pèrdua de negoci, incloent també lucre cessant, d'ingressos, pèrdua de contractes, pèrdua d'estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).

· Pèrdua de dades

· Pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina

· Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.


A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, SONIA ALINS no garanteix la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web llevat que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Igualment, SONIA ALINS també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

· SONIA ALINS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en aquesta pàgina web. No obstant això, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

· SONIA ALINS actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada de l'transport el producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament de l'transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

· Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat d'aquesta pàgina web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. SONIA ALINS posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.


SONIA ALINS no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'usuari. A el mateix temps, SONIA ALINS tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'usuari. És responsabilitat de l'usuari retornar el producte correcte.


Esdeveniments fora del nostre control

SONIA ALINS no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir que es deguin a Causa de Força Major, com per exemple:

· Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

· Commoció civil, revolta, invasió de qualsevol índole, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

· Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

· Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

· Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

· Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

Les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i SONIA ALINS disposarà d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual a què duri la Causa de Força Major. SONIA ALINS posarà tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions malgrat la Causa de Força Major.MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)


A l'atenció de SONIA ALINS, amb domicili a Avda. Joana Raspall, 14  7º B  25002 Lleida, España i correu electrònic info@soniaalinsart.com.

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda de el següent bé:

Adquirit el:

Rebut el:

Nom del consumidor:

Direcció del consumidor:

Signatura de l'consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

Data: